Web Analytics

Nulägesanalys M365

Även om man har en fungerande organisation kring Microsoft 365 och investerar löpande i user adoption så blir många förvånade över att se fakta på hur tjänsterna i Microsoft 365 faktiskt används. I de flesta fall är man långt i från ett nytt och effektivt arbetssätt och för vissa medarbetare har det till och med blivit sämre.

NULÄGE

Genom en snabb dataanalys kan vi fastställa ett nuläge om hur tjänsterna i Microsoft 365 används. Hur effektivt är det nuvarande arbetssättet? Är hantering av information till stora delar personberoende och utanför verksamhetens kontroll? Hur väl utnyttjar vi de investeringar vi gör i Microsoft 365? Hur ligger vi till relation till andra verksamheter?

UPPLEVELSE

Med en enkätundersökning fångas medarbetarnas upplevda nytta med Microsoft 365. Det är bara genom att fråga medarbetarna som man kan fastställa värdet som Microsoft 365 skapar. Dorites enkätundersökning bygger på ett 10-tal frågor och påståenden som ger både en bred och djup förståelse för medarbetarnas upplevelse av att arbeta med Microsoft 365. Undersökningen bekräftar i de flesta fall tidigare kända mönster och beteenden hos användarna som ger ett bra underlag för vilka aktiviteter och åtgärder som behöver sättas in för att öka effekthemtagningen.

DASHBOARD

Efter nulägesanalysen och medarbetarunder-sökningen kan man definiera och sätt mål med Microsoft 365. Vi bygger en dashboard med nyckeltal som kan jämföras inom organisaionen samt med trendlinjer som visar hur väl man lyckas med transformationen in i ett nytt effektivare arbetssätt med Microsoft 365.

Med databaserad analys och uppföljning av Microsoft 365 kan man spara resurser och öka medarbetarnöjdheten

Jag vill veta mer